ANBI-status en donaties

Informatie over ANBI-status, donaties (schenkingen) en mogelijk belastingvoordeel als u een schenking aan de Belbus, wijkbus Hillegersberg en Schiebroek, als u een donatie aan de Belbus doet.
Door bezuinigingen bij de gemeente Rotterdam zijn subsidies verminderd en zullen in de nabije toekomst naar alle waarschijnlijkheid nog minder worden.
Donaties aan de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek kunnen de Belbus helpen in het voortbestaan.

Iedereen die het belangrijk vindt dat deze vorm van vervoer in Hillegersberg-Schiebroek blijft bestaan, kan de Belbus financieel te steunen.

De Belastingdienst heeft de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek de zogenoemde ANBI-status verleend.
Dit betekent dat de Stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Schenken aan instellingen met een ANBI-status kan belastingvoordelen hebben.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.


Informatie met betrekking tot de ANBI-status
De Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daarom hoeft Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
Iedere euro komt volledig ten goede aan De Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek.
Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.


Verplichte gegevens
De Belastingdienst verplicht elke instelling met ANBI-status de volgende gegevens op de website van de instelling te publiceren.

1. Statutaire naam
De Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek, ook bekend als De Belbus.

2. RSIN-nummer
Het RSIN of fiscaal nummer van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek is 803893334.

3. Contactgegevens
Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek
Kantooradres: Minervaplein 96,
 3054 SK Rotterdam
Postadres: idem
Telefoon: 010 – 418 81 21 (ma-vr 8:45 – 16:30u)
E-mail: info@belbus-his.nl
Website: https://www.belbus-his.net
IBAN: NL69 INGB 000 409 4991
BTW nummer: NL.8038.93.334.B01
Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer: 41 130 762

4. Doelstelling van de organisatie
De stichting heeft, volgens de (herziene) statuten van 18 oktober 1999, ten doel:
‘het vervoeren van haar deelnemers, casu quo van goederen ten behoeve van deze deelnemers, zulks ten einde hen zo lang mogelijk zelfstandig te doen wonen en isolement van hen te voorkomen, hen te kunnen laten deelnemen aan aktiviteiten, alsmede hen in staat te stellen hun maatschappelijke en/of sociale contacten te onderhouden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’

5. De hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door :
a. het verwerven en beheren van (aangepaste) vervoermiddelen ten dienste van haar deelnemers;
b. vrijwilligers bereid te vinden uitvoerend werk voor de organisatie te verrichten;
c. samenwerking met organisaties/instellingen met een doelstelling welke overeenkomt met die van de stichting.
De stichting is niet gericht op het maken van winst.

6. Bestuursfuncties
In de statuten van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek is bepaald dat het bestuur bestaat uit de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden.

7. De namen van de bestuursleden
Het bestuur van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek bestaat uit:
Willem-Jan Boer, voorzitter
Harm Klijnsmit, secretaris
Evert Harreman, penningmeester
Piet-Hein Ingen Housz, bestuurslid
Henriëtte Thomas, bestuurslid

8. Het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten (vacatiegelden).

9. Beloningsbeleid voor het personeel en de directie
De dagelijkse leiding van de werkzaamheden bij de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek is in handen van de coördinator.
Dit is een betaalde functie.
Het personeel van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek bestaat uit vrijwilligers.
Zij ontvangen geen beloning van hun werkzaamheden.

10. Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag.
Belbus Jaarverslag 2023

11. Financiële verantwoording
Een overzicht van de financiën van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek vindt u in de Belbus specificatie Balans 2023
De documenten zijn pdf’s. U hebt Acrobat Reader nodig om de documenten te kunnen lezen.


Bijgewerkt op 8 juli 2024.