ANBI-status en donaties

Omdat de subsidies met het afschaffen van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek zijn vervallen en die van de gemeente Rotterdam door de bezuinigingen zijn verminderd en in de nabije toekomst naar alle waarschijnlijkheid nog minder zullen worden, kunnen schenkingen aan de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek de Belbus helpen in het voortbestaan.

Iedereen die het belangrijk vindt dat deze vorm van vervoer in Hillegersberg-Schiebroek blijft bestaan, kan de Belbus financieel te steunen.

De Belastingdienst heeft de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek de zogenaamde ANBI-status verleend.
Dit betekent dat de Stichting wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.


Informatie met betrekking tot de ANBI-status
De Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Daarom hoeft Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
Iedere euro van bijdragen komt volledig ten goede aan De Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek.
Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Statutaire naam
De Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek
Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer: 41 130 762
RSIN/fiscaal nummer (Vestigingsnummer): 000021532915

Contactgegevens
Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek
Kantooradres: Minervaplein 96
3054 SK Rotterdam
Postadres: idem
Telefoon: 010 – 418 81 21 (ma-vr 8:45 – 16:30u)
E-mail: info@belbus-his.nl
Website: https://www.belbus-his.net
IBAN: NL69 INGB 000 409 4991
BTW nummer: NL.8038.93.334.B01
KVK nummer: 41 130 762
RSIN nummer: 803893334
Doelstelling van de organisatie
De stichting heeft, volgens de (herziene) statuten van 18 oktober 1999, ten doel:
‘het vervoeren van haar deelnemers, casu quo van goederen ten behoeve van deze deelnemers, zulks ten einde hen zo lang mogelijk zelfstandig te doen wonen en isolement van hen te voorkomen, hen te kunnen laten deelnemen aan aktiviteiten, alsmede hen in staat te stellen hun maatschappelijke en/of sociale contacten te onderhouden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door :
a. het verwerven en beheren van (aangepaste) vervoermiddelen ten dienste van haar deelnemers;
b. vrijwilligers bereid te vinden uitvoerend werk in de instelling te verrichten;
c. samenwerking met organisaties/instellingen met een doelstelling welke overeenkomt met die van de stichting.’

De stichting is niet gericht op het maken van winst.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek bestaat uit:
Kees Okkema, waarnemend voorzitter
Harm Klijnsmit, secretaris
Evert Harreman, 1ste penningmeester
Willem Jan Boer, 2de penningmeester
Henriëtte Thomas, bestuurslid

Beloning bestuur
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten (vacatiegelden).

Beloningsbeleid personeel
De vrijwilligers van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek ontvangen geen beloning van hun werkzaamheden.


Verslag van uitgeoefende activiteiten
De documenten zijn pdf’s. U hebt Acrobat Reader nodig om de documenten te kunnen lezen.
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het jaarverslag.
Het Belbus Jaarverslag 2022.
Inzage in de financiële huishouding
De financiële verslaglegging is gepubliceerd in het exploitatie-overzicht, de balans en de specificaties van de balans.
01 Stichting Wijkvervoer Balans 2022.
02 Stichting Wijkvervoer Exploitatieoverzicht 2022.
03 Stichting Wijkvervoer Specificatie balans 2022.


Donaties
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee, onder bepaalde voorwaarden, een gift aan een ANBI.


De Belbus kan uw steun goed gebruiken!
Namens de klanten en de vrijwilligers van de Belbus: hartelijk dank!


IBAN: NL69 INGB 000 409 4991
BTW nummer: NL.8038.93.334.B01
KVK nummer: S.130.762
RSIN nummer: 803893334
Vestigingsnummer: 000021532915