Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en privacy

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, ingegaan op 25 mei 2018.

Op grond van deze wet heeft de Belbus, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om klanten en vrijwilligers te informeren over hun rechten en de plichten van de Belbus die gelden op grond van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Wijkvervoer Hillegersberg – Schiebroek verwerkt klantgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten die de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek haar klanten aanbiedt.

 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Naam contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Wijkvervoer Hillegersberg – Schiebroek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten, het vervoeren van de klant van (meestal) huis naar bestemming en weer terug, te kunnen uitvoeren;
 • Om klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Om klanten te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Wijkvervoer Hillegersberg – Schiebroek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Wijkvervoer Hillegersberg – Schiebroek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten als betrokkene:


 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens de Belbus van u verwerkt (zie boven).
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.
 • Het recht om zich tegen de verwerking van gegevens te verzetten.

Als de klanten gebruik wil maken van hun rechten, dan kunnen ze dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan de Belbus.
De belangen van de klanten kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, een curator of een mentor.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Wijkvervoer Hillegersberg-Schiebroek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u een vraag of een klacht?
Bijvoorbeeld over welke gegevens van u de Belbus kan beschikken, dan gaat de Belbus hierover graag met u in gesprek.
U kunt contact opnemen met de Belbus, telefoon 010 4188121 en vragen naar de contactpersoon Harm Klijnsmit, secretaris van het bestuur van de Stichting Wijkvervoer Hillegersberg – Schiebroek, is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Wijkvervoer Hillegersberg – Schiebroek.
U kunt hem ook een e-mail sturen via info@belbus-his.nl
Een brief kan ook. Het postadres is Kantoor Belbus, Minervaplein 96, 3064 SK Rotterdam