Privacyreglement

Privacyreglement van De Belbus Hillegersberg-Schiebroek

Uw persoonsgegevens en privacy Algemeen

Als de klanten gebruik wil maken van hun rechten, dan kunnen ze dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan de Belbus.
De belangen van de klanten kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van de Belbus hebben de verplichting vertrouwelijk met de persoonsgegevens van klanten om te gaan.

Uitwisseling gegevens
De Belbus wisselt geen gegevens van klanten uit met andere organisaties of personen.

Heeft u een vraag of een klacht?
Bijvoorbeeld over welke gegevens van u de Belbus kan beschikken, dan gaat de Belbus hierover graag met u in gesprek.
U kunt contact opnemen met de Belbus, telefoon 010 – 4188121 en vragen naar de contactpersoon Harm Klijnsmit.
U kunt ook een mail sturen naar info@belbus-his.nl
Een brief kan ook. Het postadres is Kantoor Belbus, Minervaplein 96, 3064 SK Rotterdam


 De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens, ingegaan op 25 mei 2018.

Op grond van deze wet heeft de Belbus, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om klanten en vrijwilligers te informeren over hun rechten en de plichten van de Belbus die gelden op grond van de AVG.

De Belbus verwerkt diverse persoonsgegevens van haar klanten en vrijwilligers.
Dit is noodzakelijk om de klanten goed te kunnen vervoeren en nodig voor het financieel afhandelen daarvan.

De plichten van de BELBUS

De Belbus is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen onze organisatie plaatsvindt.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de Belbus als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor uw busritten;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor uw informatievoorziening.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt bij uw aanmelding op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen de Belbus hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goed personenvervoer

Uw rechten als betrokkene:


 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens de Belbus van u verwerkt: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht van de klanten om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van hun gegevens te verzetten.

Als de klanten gebruik wil maken van hun rechten, dan kunnen ze dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan de Belbus.
De belangen van de klanten kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van de Belbus hebben de verplichting vertrouwelijk met de persoonsgegevens van klanten om te gaan.

Uitwisseling gegevens
De Belbus wisselt geen gegevens van klanten uit met andere organisaties of personen.

Heeft u een vraag of een klacht?
Bijvoorbeeld over welke gegevens van u de Belbus kan beschikken, dan gaat de Belbus hierover graag met u in gesprek.
U kunt contact opnemen met de Belbus, telefoon 010 – 4188121 en vragen naar de contactpersoon Harm Klijnsmit.
U kunt ook een mail sturen naar info@belbus-his.nl
Een brief kan ook. Het postadres is Kantoor Belbus, Minervaplein 96, 3064 SK Rotterdam